Home        About Journal        Editorial Board        Instruction        Subscribe        Messages Board        Contact Us        
   
Quick Search
  Office Online
Online Submission
Manuscript Tracking
Peer Review
Editor-in-Chief
Office Work
 
  Current Issue
Accepted
Current Issue
Archive
Adv Search
Read Articles
Download Articles
Email Alert
 
  Download
The format and skills of medical English Writing
More>>
 
  Links
中国生物医学工程学会
北京玛格泰克科技发展有限公司
More>>
   Editorial Board

CHIEF EDITOR
Liu Depei(刘德培)
OVERSEAS MEMBERS
Wang Yingxiao(王英晓)                    Wang Min(王敏)                      Ping Peipei(平琲琲)
Liu Hong(刘泓)                                Tang Mengxing(汤孟兴)           Yang Guangzhong(杨广中)
Zhang Jiajie(张家杰)                        Shawn Chen(陈小元)               Chen Guoping(陈国平)
He Bin(贺斌)                                    Qian Wei(钱唯)                       Qian Xu(钱煦)
Jerome Z.Liang(梁正荣)                   Liang Zhipei(梁志培)                Pan Xiaochuan(潘晓川)
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD
Yang Zibin(杨子彬)                Wu Yunpeng(吴云鹏)                
Ma Tengxiang(马腾骧)          Gu Hanqing(顾汉卿)             
Jiang Pidong(江丕栋)            Ding Wenxiang(丁文祥)
Fang Zuxiang(方祖祥)           Yu Mengsun(俞梦孙)                 
Kang Zhenhuang(康振黄)     Kang Huaguang(康华光)      
Yang Fusheng(杨福生)          Yu Yueting(俞跃庭)
Song Jichang(宋继昌)            Huang Yizhuo(黄诒焯)              
Zou Han(邹翰)                      Wang Mingshi(王明时)          
Zheng Zhensheng(郑振生)   Tao Zulai(陶祖莱)
Xi Baoshu(席葆树)                 Yang Guitong(杨桂通)              
Huo Jiwen(霍纪文)                Li Zongming(李宗明)              
Xu Zhizhang(徐智章)             Wang Junjian(王君健)
Yue Yilun(乐以伦)                  Luo Zhicheng(罗致诚)             
Hu Jixiang(胡纪湘)                Jiang Huai(姜槐)                     
Cai Rongye(蔡荣业)              Xie Min(谢敏)
Ren Shu(任恕)                      Jiang Wenping(蒋文平)           
Huang Bingxian(黄秉宪)

 
Copyright © Editorial Board of Chinese Journal of Biomedical Engineering
Supported by:Beijing Magtech